Avskrifter fra Sokndal

Løzste Bøxell Annammide Dette

Aar [1617] paa effterfølger

 

Sogendals Skibbredt

 

Annammet aff Raβmus Willumbsen

Aff en ødepladz ude paa Sire

hedenn som andtadt Kand gaard

 

                            Pendinge ij Dr

 

Annammet aff Oluff Nielβønn, aff

En ødegaardt Kaldes Dragelannt,

Som tillforen Laa under Houge

 

                            Pendinge ½ Dr

 

Tved er Annammet aff Daniell Khresten

Sønn for ½ Gudz leye, Joen Berlie

for hannd goduilligen opgaff

 

                            Pendinge v Dr

 

Sammeledis Annammet aff Joen

Berlie, for et Spand Landskyld

Korn forschreffne Daniell Chre

stenβønn igien for hannd goduilli

genn opgatt

 

                            Pendinge ½ Dr

 

Peder Øriβlanndt aff j løb saa och

½ pund kirchens Goudz

 

                            Penge j Dr + iiij β

 

Thore Backe aff ½ pund kirchens godz

uddj en gaardt Kaltes Portell

 

                            Pendinge iiij β

 

Aff Aarsuolld kirchens godz, som Mickel

Och Oluff paa boer, der aff giffuet

Uddj thredie thage aff j spand

 

                            Pendinge 1 Dr

 

Suend Liøtoffte thredie thage aff ½ pund

Smør I samme gaardt

 

                            Pendinge iiij β

 

Chrestenn Lille Regedall aff ij mk

Smør Kirchens godz udj therdie thage

 

                            Pendinge ½ Dr

 

Knud Malde aff ett halff løb kongens

Godz

 

                            Pendinge ½ Dr

 

Dorrette Ribland aff ett spand kir

Kens godz

 

                            Penge 1 ort

 

Mickel Løguig aff j løb kongens

Godz

 

                            Pendinge j Dr

 

Bennte Schouffstadt aff j pd smør

Udj thredie thage

 

                            Penge 1 ort vij β

 

Annammet aff Mickell Reguig aff

Enn [?] i samme gaardt

 

                            Penge ½ Dr

 

Suend Brambøe aff samme pladz

Som dog ingen Landschyld Affgaard

 

                            Pendinge ½ ort