Avskrifter fra Sokndal

Sognedals Schibredtt

 

Thredie Maalle
[1610]

 

[Kirkegods]

 

Erick Øffre Guledall aff j pd
smør thill Sogendalls Kierke

Penge                             –         j ort vi½ β

 

Herman Stølle aff j faarschind
och j kalschind som samme
Kiercke thilkommer i Sellebøe

Penge                             –         vij β

 

Christen Lille Regdall aff et bismk
smør som Sogendals Kierke thillkommer

Penge                             –         ½ ort