Avskrifter fra Sokndal

Sognedals Schibredtt

 

[Krongods]

 

Første Aars Bøxell

[1607]

 

Haffuer och Helge Houffue aff en

ødegard Dragelandt, som Aarlige

Affgaar ½ løb smør, gaff

-                    w daller

 

Joen Søffrensen aff ½ løb smør i Schoustad

som Oelluff for hanem opleide, gaff

Penge

-                    iij daller

 

Erich Egelij aff 24 mk smør som Enchen
for hannem opleidett, Leid och gaff
Penge
                                      -        ij daller

 

Mickell Oelsβen aff j spd smør i

Myland som Oluff for hannom op

leide, gaff penge

-                    iij daller

 

[Kirkegods]

 

Christen Willombβen aff v bis mk
Smør i Lille Regedall som Sogendalls
Kierche Aager

Penge                             –            j Dr

 

Thredie Aars Maale [sic.]

 

[Krongods]

 

Jens paa Lugh aff j hud

-                    ½ daller

 

Oluff och Encken Myland aff j

løb smør gaff penge

-                    j daller

 

Søffue Fiddie aff iij faarschind Wdj

Thueden, gaff Penge

-                    w½ β

 

Tharald paa Reggeland aff ij hude

Leid och gaff penge

-                    j daller

 

Askilld Liøtofft aff xxwij mk smør

Lied och gaff penge

                                      -        i ½ dr

 

[Kirkegods]

Erick Suordall aff j pund Smør
thill Samme Kierche

Penge                             –         xxij β

 

Tharild Regedall aff ½ løb Smør
Eichammer for:ne Kiercke Eyer

Penge                             –         ½ Dr

 

Peder Ørridtzland aff ½ spand
smør udj Portell som bemeldte
kiercke thilkommer

Penge                             –            ½ ort

 

Thollak Ogendall aff ½ løb smør
till for:ne Kiercke

Penge                             –             ½ Dr