Avskrifter fra Sokndal

Pendinge som er Annammidt och Oppeboren wdj

første bøgsel aff huis Jorder, som ere Bort Leiget

och Bøgt paa Philippi Jacobj dag Anno 1602

Och til Philippi Jacobj dag Anno 1603

 

Sougendals Schibrede

 

Tomis Reguid leigede første Maade i Nesuog,

Giffuer wj Engelster [sic.] i landskyld       

-        iij daler

 

Michel Peder βen wdj første Bøgsell aff xij

Engelster i landskyld aff Regued             

-        wiij daler

 

Oloff Joensen aff 3 parten i samme gaard

Nesuog, giffuer i landskyld – wj Engelster,

Giffuid i første Bøgsel der aff                  

-        wj daler

 

Tore Tordsen Wdj første Bøgsel aff en gaard heder

Maald giffuer i landschyld ½ løb smør, eller tallig

-                    i ½ daler

 

Beβe Thordβen Wdj første Bøgsel aff 3 parten i

Amdal, giffuer i landschyld ij spand tallig, som

Hans fader oplod for hannom

-                    iiij daler

 

 

Pendinge som er Annammidt udj thriedie Aars Bøgsel

Fra Philippi Jacobj dag Anno 1602

Och til Philippi Jacobj Aarsdag igien Anno 1603

 

Sougendals Schibrede

 

Niels Øffre Møβe i 3 aars Bøgsel aff j hud i

Landschyld aff samme gaard Møβe

-                    xxj β j albm

Landschyld    -        ½ daler

 

Siguer Ambdal i 3 aars Bøgsel aff den 3 partt

i samme gaard giffuer i landschyld j spand tallig

gaff Baade for Bøgsel och land Bouettzelen

                                               -        j daler